Jeżeli masz jakieś pytania zadzwoń:  +48 34 361 64 14

Fundusze europejskie

Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu trudnych odpadów aluminiowych.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie autorskiej nowej technologii recyklingu odpadów trudnych w celu uzysku złomu aluminiowego o niespotykanej czystości (co zgodnie z nomenklaturą dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 3.2.2. POIR oznacza znacząco ulepszony produkt) oraz realizacji znacząco ulepszonego procesu recyklingu

Zakres projektu obejmie zakup 14 środków trwałych.

Beneficjent: P.P.H.U. STILMAR MICHAŁ DOBRZYŃSKI

„Wartość projektu: 8 399 400,00 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 3 779 730,00 PLN


 

 

 

Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu zgarów aluminiowych w procesie przeróbki mechanicznej i hydrometalurgicznej.

Cel projektu:

Celem głównym zgłaszanej inwestycji jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy P.P.H.U. STILMAR MICHAŁ DOBRZYŃSKI poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu zgarów aluminiowych w procesie przeróbki mechanicznej i hydrometalurgicznej. Technologia ta, jest rezultatem prac badawczo rozwojowych wytworzonych przez Stilmar. PPHU. Zakres projektu umożliwi wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy następujących produktów: granulatu aluminium o frakcjach, wodorotlenku glinu Al(OH)3 o czystości powyżej 98 %, topnika do topienia aluminium. Zaplanowane nakłady w połączeniu z nakładem pracy pracowników Stlimar PPHU umożliwią Spółce wdrożenie technologii maksymalizującej odzysk surowca ze złomu.

Beneficjent: P.P.H.U. STILMAR MICHAŁ DOBRZYŃSKI

„Wartość projektu: 3 165 660,00 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 650 250,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Badania na rynek”


 

Projekt: Zrównoważona ekologicznie kompleksowa technologia przetwarzania cynkonośnych materiałów odpadowych

Opis projektu:

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania nowatorskiej technologii recyklingu odpadów hutniczych w postaci pyłów stalowniczych i ich przetworzenie na produkty zdatne do ponownego gospodarczego wykorzystania. Technologia ta ma więc być znacznie bardziej efektywna w stosunku do dotychczas opracowanych i stosowanych w skali przemysłowej w zakresie recyklingu pyłów z hutnictwa stali, które generują odpady wymagające utylizacji lub składowania. Rezultatem opracowanej przez wnioskodawcę w ramach projektu technologii mają być tlenek cynku, stop żelaza oraz żużel kruszywowy, wszystkie o stabilnych parametrach fizyko-chemicznych oraz bardzo szerokim spektrum zastosowań rynkowych. Są więc to produkty o dużym potencjale rynkowym i wartości handlowej. Wnioskodawca w ramach projektu opracuje nową technologię, zintegruje ją poprzez opracowanie linii pilotażowej i przeprowadzi próbne wytwarzanie. Rezultaty projektu zostaną wdrożone do działalności gospodarczej w zakładzie wnioskodawcy w Częstochowie a następnie produkty będą sprzedawane w Polsce oraz w innych krajach europejskich. W celu realizacji projektu wnioskodawca zaangażuje do współpracy jednostkę naukową jako podwykonawcę w projekcie.

 

Koncepcja i projekt technologii zostały zgłoszone do opatentowania i uzyskały kategorię A we wszystkich zastrzeżeniach w sprawozdaniu o stanie techniki wydanym przez UPRP. Oznacza to że rezultat projektu ma poziom wynalazczy i jest wysoce innowacyjny.

 

Wartość projektu: 24 287 727,50 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 14 641 789,50 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: . Sektorowe programy B+R- Innostal